കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞെട്ടി : സവാള വില കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് !!

0
11
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞെട്ടി : സവാള വില കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് !!
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞെട്ടി : സവാള വില കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് !!
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞെട്ടി : സവാള വില കുത്തനെ മുകളിലേക്ക്!!

കേരളം  ഉള്ളി വിലയിൽ കുത്തനെയുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടം നേരിടുന്നു. കിലോഗ്രാമിന് 32 രൂപയിൽ നിന്ന് 75-80 രൂപയായി കുതിച്ചുയർന്ന നിരുള്ളിയുടെ (ചെറിയ ഉള്ളി) വില പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയായി. ദിവസേനയുള്ള 10 രൂപയുടെ വർദ്ധനവിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കുതിച്ചുചാട്ടം ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വിലയിലും സമാനമായ വർദ്ധനവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വില കിലോഗ്രാമിന് 80 രൂപയിൽ നിന്ന് 120 രൂപയായി വർധിച്ചതായി വിപണി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേഖലയിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആശങ്ക കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു. ഉള്ളിവിലയിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ കുതിച്ചുചാട്ടം സമീപഭാവിയിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ സൂചനകൾക്കായി വിപണിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ നാട്ടുകാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here