11.5 കോടി പാൻ കാർഡ് ഉടമകൾ പ്രശ്നത്തിൽ: ഈ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെടും!!!

0
2
11.5 കോടി പാൻ കാർഡ് ഉടമകൾ പ്രശ്നത്തിൽ: ഈ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെടും!!!
11.5 കോടി പാൻ കാർഡ് ഉടമകൾ പ്രശ്നത്തിൽ: ഈ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെടും!!!
11.5 കോടി പാൻ കാർഡ് ഉടമകൾ പ്രശ്നത്തിൽ: ഈ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെടും!!!

സമകാലിക കാലത്ത് പാൻ കാർഡിന്റെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി, അതിന്റെ അഭാവം വിവിധ ജോലികളിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, അത് കാലികമായി നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സമീപകാല സർക്കാർ നടപടികൾ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഏകദേശം 11.5 കോടി പാൻ കാർഡുകളുടെ ഗണ്യമായ എണ്ണം റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ഈ സംഭവവികാസം പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, റദ്ദാക്കൽ ലിസ്റ്റിലുള്ള വ്യക്തികൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഏകദേശം 70.24 കോടി പാൻ കാർഡ് ഉടമകളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ, ഏകദേശം 57.25 കോടി വ്യക്തികൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം തങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡുകൾ ഉത്സാഹത്തോടെ ലിങ്ക് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ഏകദേശം 12 കോടിയോളം ആളുകൾ ഈ കാമ്പെയ്‌നിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു, ഏകദേശം 11.5 കോടി പാൻ കാർഡുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ഇത് ഉടൻ ചെയ്യുക:

  • ഡോക്യുമെന്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്: പാൻ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ കത്തിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  • ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ പകർപ്പുകൾ: പാൻ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കുക.
  • ഡാമേജ് ബോണ്ട് ആവശ്യകത: പാൻ വീണ്ടും സജീവമാക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഡാമേജ് ബോണ്ട് ആവശ്യമാണ്.
  • പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം: വീണ്ടും സജീവമാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ പാൻ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നതിന് ആദായനികുതി വകുപ്പിന് കുറഞ്ഞത് 10 മുതൽ 15 ദിവസം വരെ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം പ്രതീക്ഷിക്കുക.
  • ആക്ടിവേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധന: കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പാൻ വീണ്ടും സജീവമാക്കൽ അപേക്ഷയുടെ നില ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here