30,000 കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി – കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് !!!

0
24
30,000 കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി - കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് !!!
30,000 കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി - കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് !!!

30,000 കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി – കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് !!!

കേരളത്തിലെ 30,658 കുടുംബങ്ങളെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കേരളീയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കുവെച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 64,006 അത്യധികം ദരിദ്രരായ കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത്, ഇത് ഗണ്യമായ നേട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. 2025ഓടെ സംസ്ഥാനത്തെ ദാരിദ്ര്യരഹിത മേഖലയാക്കി മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചു. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം, ഉപജീവനമാർഗം, പാർപ്പിടം തുടങ്ങി ദുരിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ സമീപനത്തോടെ ഈ പയനിയറിംഗ് സംരംഭം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി. 2025-ഓടെ സംസ്ഥാനത്തെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം പൂർണമായി തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ വളർത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിനകം ഭവനരഹിതരെ നേരിടാൻ സർക്കാർ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here