സർക്കാരിന്റെ വലിയ അറിയിപ്പ്: 35,775 സ്‌കൂട്ടറുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും!!!

0
31
സർക്കാരിന്റെ വലിയ അറിയിപ്പ്: 35,775 സ്‌കൂട്ടറുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും!!!
സർക്കാരിന്റെ വലിയ അറിയിപ്പ്: 35,775 സ്‌കൂട്ടറുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും!!!

സർക്കാരിന്റെ വലിയ അറിയിപ്പ്: 35,775 സ്‌കൂട്ടറുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും!!! 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച 35,775 മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡോ. ബനികാന്ത കാകതി അവാർഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം നവംബർ 30-ന് അസം സർക്കാർ സ്‌കൂട്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. 5,566 ആൺകുട്ടികളും 75 ശതമാനവും അതിൽ കൂടുതലും മാർക്ക് നേടിയ 30,209 പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. AHSEC അടുത്തിടെ നടത്തിയ 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകളിൽ 60% ഉം അതിൽ കൂടുതലും നേടിയവർ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. കൂടാതെ, സെബ നടത്തിയ എച്ച്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ 75 ശതമാനവും അതിൽ കൂടുതലും മാർക്ക് നേടിയ 27,183 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നവംബർ 29-ന് അനുദോരം ബൊറൂഹ് അവാർഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം 15,000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ഭൂട്ടാൻ റോയൽ ഗവൺമെന്റിന് കാബിനറ്റ് മൂന്ന് എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here