ജീവനക്കാർ സന്തോഷത്തിൽ: ഡിഎ വർദ്ധനവ് 50% കവിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ!!!

0
15
ജീവനക്കാർ സന്തോഷത്തിൽ: ഡിഎ വർദ്ധനവ് 50% കവിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ!!!
ജീവനക്കാർ സന്തോഷത്തിൽ: ഡിഎ വർദ്ധനവ് 50% കവിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ!!!

ജീവനക്കാർ സന്തോഷത്തിൽ: ഡിഎ വർദ്ധനവ് 50% കവിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ!!!

വ്യാവസായിക പണപ്പെരുപ്പ സൂചികയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മാസവും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവവികാസത്തിൽ, അവരുടെ ക്ഷാമബത്തയിൽ (ഡിഎ) ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്തംബർ മാസത്തെ ലേബർ ബ്യൂറോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിലീസ് എഐസിപിഐ സൂചികയിൽ 1.7 പോയിന്റിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടിവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഓഗസ്റ്റിൽ 139.2 പോയിന്റിൽ നിന്ന് 137.5 പോയിന്റായി കുറഞ്ഞു. ഈ പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നു, അടുത്തിടെ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷനു കീഴിൽ 4 ശതമാനം ശമ്പള വർദ്ധനവ് ലഭിച്ചു, കൂടാതെ കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, 2024 ജനുവരിയോടെ 50 ശതമാനം മാർക്കിനെ മറികടക്കും, പണപ്പെരുപ്പ സൂചികയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള പാത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2023 ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഡാറ്റ സമാഹരിച്ചതിന് ശേഷം അന്തിമ ഡിഎ കണക്ക് നിർണ്ണയിക്കും.

കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ചക്രവാളത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം ക്ഷാമബത്ത (ഡിഎ) 50 ശതമാനം പരിധി കടന്നാൽ പൂജ്യമായി കുറച്ചേക്കാം. 50 ശതമാനത്തിന് തുല്യമായ തുക അടിസ്ഥാന ശമ്പളവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഡിഎ കണക്കുകൂട്ടൽ പൂജ്യത്തിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഇടയാക്കും. 2016-ൽ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വന്നതോടെയാണ് സർക്കാർ ഈ കുറവ് പൂജ്യമായി ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here