പൊതുഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ പദ്ധതി: പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നടപ്പാക്കും!!!

0
15
പൊതുഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ പദ്ധതി: പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നടപ്പാക്കും!!!
പൊതുഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ പദ്ധതി: പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നടപ്പാക്കും!!!

പൊതുഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ പദ്ധതി: പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നടപ്പാക്കും!!!

പൊതുഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി എഎപി സർക്കാർ കേന്ദ്ര, ഡൽഹി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഷട്ടിൽ സർവീസ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും. ഷട്ടിൽ റൂട്ടുകൾ കിദ്വായ് നഗർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള R.K പുരം സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ഡൽഹി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഗുലാബി ബാഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇ- ബസുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പുരുഷ യാത്രക്കാർക്ക് 25 രൂപയും സ്ത്രീ യാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യ പിങ്ക് ടിക്കറ്റും ലഭിക്കും. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഈ സംരംഭം ഒരു സ്ഥിരം ഫീച്ചറായി മാറിയേക്കാം.

For KPSC Latest Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here