കേരളം ആശങ്കയിൽ: വൈധ്യുതി യൂണിറ്റ് ഉയർത്തി കെഎസ്ഇബി!!!

0
16
കേരളം ആശങ്കയിൽ: വൈധ്യുതി യൂണിറ്റ് ഉയർത്തി കെഎസ്ഇബി!!!
കേരളം ആശങ്കയിൽ: വൈധ്യുതി യൂണിറ്റ് ഉയർത്തി കെഎസ്ഇബി!!!

കേരളം ആശങ്കയിൽ: വൈധ്യുതി യൂണിറ്റ് ഉയർത്തി കെഎസ്ഇബി!!!

കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ബില്ലുകളുടെ സർചാർജ് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് (കെഎസ്ഇബി) ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. വൈദ്യുതി താരിഫ് നിരക്കുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള വർദ്ധനവിന് ബദലായാണ് ഈ സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്, ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഏപ്രിലിൽ, കെഎസ്ഇബി 9 പൈസയുടെ സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തി, പിന്നീട് അത് ജൂൺ മുതൽ 19 പൈസയായി ഉയർത്തി. കെഎസ്ഇബി നേരിടുന്ന വരുമാന നഷ്ടം പരിഹരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. യൂണിറ്റിന് 44 പൈസ സർചാർജ് ചുമത്താൻ ബോർഡ് ആദ്യം റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ 9 പൈസ മാത്രമേ ഈടാക്കാൻ അനുമതി നൽകിയുള്ളൂ. ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങാതെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റിന് പരമാവധി 19 പൈസ സർചാർജ് ഈടാക്കാൻ കെഎസ്ഇബിക്ക് കഴിയും. ഈ ചട്ടം പാലിച്ച്, ജൂണിൽ സർചാർജ് പത്ത് പൈസ വർധിപ്പിച്ചു, ഇത് നിലവിൽ 19 പൈസയാണ്.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here