ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഒഴിവാക്കുന്നു: സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്ത് റയിൽവേ !!

0
16
ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഒഴിവാക്കുന്നു: സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്ത് റയിൽവേ !!
ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഒഴിവാക്കുന്നു: സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്ത് റയിൽവേ !!

ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഒഴിവാക്കുന്നു: സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്ത് റയിൽവേ !!

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അതിന്റെ ശുപാർശ ഫയലുകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് "ഇന്ത്യ" എന്നതിൽ നിന്ന് "ഭാരത്" എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ "ഇന്ത്യ" എന്നതിനുപകരം "ഭാരത്" ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എജ്യുക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗിന്റെ (NCERT) അഭ്യർത്ഥനയുമായി ഈ മാറ്റം യോജിക്കുന്നു. "ഇന്ത്യ" എന്നതിന് പകരം "ഭാരത്" എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക രേഖയുടെ ആദ്യ ഉദാഹരണമാണിത്. "ഇന്ത്യ", "ഭാരതം" എന്നിവ ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ വേരൂന്നിയതാണ് ഈ മാറ്റത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ യുക്തി, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പേരിന്റെ ഉപയോഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here