ഈ മാസം ബാങ്കുകൾ മൂന്ന് ദിവസം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കില്ല!! എന്തുകൊണ്ട് ?

0
34
ഈ മാസം ബാങ്കുകൾ മൂന്ന് ദിവസം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കില്ല!! എന്തുകൊണ്ട് ?
ഈ മാസം ബാങ്കുകൾ മൂന്ന് ദിവസം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കില്ല!! എന്തുകൊണ്ട് ?

മാസം ബാങ്കുകൾ മൂന്ന് ദിവസം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കില്ല!! എന്തുകൊണ്ട് ?

ഒക്‌ടോബറിലൂടെ  കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇടപാടുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വരാനിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അവധികളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സാധാരണ ഞായറാഴ്ച  അവധിക്ക് പുറമേ, ഒക്ടോബർ 23, 24 തീയതികളിൽ മഹാനവമി, വിജയദശമി എന്നിവയുടെ ശുഭ അവസരങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും.

ഇത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധിക്കാലം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ഉത്സവ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾ തടയാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായിക്കും.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here