ബേഠി ബച്ചാവോ ബേഠി പഠാവോ പദ്ധതി: സ്ത്രീകൾക്കായി ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റ് പരിശീലനം, അസാപ് കേരള!!!

0
16
ബേഠി ബച്ചാവോ ബേഠി പഠാവോ പദ്ധതി: സ്ത്രീകൾക്കായി ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റ് പരിശീലനം, അസാപ് കേരള!!!
ബേഠി ബച്ചാവോ ബേഠി പഠാവോ പദ്ധതി: സ്ത്രീകൾക്കായി ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റ് പരിശീലനം, അസാപ് കേരള!!!
ബേഠി ബച്ചാവോ ബേഠി പഠാവോ പദ്ധതി: സ്ത്രീകൾക്കായി ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റ് പരിശീലനം, അസാപ് കേരള!!!

അസാപ് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെയും പാലക്കാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ബേഠി ബച്ചാവോ ബേഠി പഠാവോ പദ്ധതിയിലൂടെ അട്ടപ്പാടിയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റ് പരിശീലനം നൽകുന്നു. സ്വയം തൊഴിലിനായി തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിശീലന പരിപാടി, അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റുകളെ വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും പഠിതാക്കളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിന് ASAP കേരള സമഗ്രമായ പരിശീലനം നൽകുന്നു. നിലവിൽ, 13 വ്യക്തികൾ ഈ പരിശീലന കോഴ്‌സിന് വിധേയരാകുന്നു, വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റ് പരിശീലനത്തിന് പുറമെ, ബേഠി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഷോളയൂരിലെയും മുകളിയിലെയും മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം വർധിപ്പിച്ച് ബേസിക് പ്രോഫിഷ്യൻസി കോഴ്‌സും അസാപ് കേരള സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here