ജീവനക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി സമ്മാനം: DA 4% വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ!!

0
13
ജീവനക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി സമ്മാനം: DA 4% വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ !!
ജീവനക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി സമ്മാനം: DA 4% വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ !!

ജീവനക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി സമ്മാനം: DA 4% വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ !!

ദീപാവലിയും ഛാട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച് ബിഹാറിലെ നിതീഷ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഉദാരമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്ക് ക്ഷാമബത്തയിൽ (ഡിഎ) നാല് ശതമാനം വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭത്തിന് സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പ് സജീവമായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഈ വർദ്ധനയ്ക്കുള്ള നിർദ്ദേശം രൂപീകരിച്ചു, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മന്ത്രിസഭയുടെ അവലോകനത്തിന് തയ്യാറാണ്. ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, ബിഹാറിലെ 11 ലക്ഷത്തോളം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഡിഎ നിലവിലെ 42 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 46 ശതമാനമായി ഉയർത്തും.

For KPSC Latest Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here