ഉത്സവ സന്തോഷം സർക്കാർ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു: ജീവനക്കാർക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബൊണാൻസ ലഭിക്കും!!!

0
14
ഉത്സവ സന്തോഷം സർക്കാർ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു: ജീവനക്കാർക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബൊണാൻസ ലഭിക്കും!!!
ഉത്സവ സന്തോഷം സർക്കാർ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു: ജീവനക്കാർക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബൊണാൻസ ലഭിക്കും!!!
ഉത്സവ സന്തോഷം സർക്കാർ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു: ജീവനക്കാർക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബൊണാൻസ ലഭിക്കും!!!

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പുതുവർഷത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ബൊണാൻസ ലഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, ഇത് അടുത്തിടെയുള്ള ദീപാവലി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ ഉത്സവ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. നിലവിലെ ഡിഎ നിരക്ക് 46 ശതമാനമായിരിക്കെ, എഐസിപിഐ സൂചിക ഡാറ്റ 48.54 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് 4-5 ശതമാനം വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. രണ്ടാമത്തെ സമ്മാനത്തിൽ പേ ബാൻഡുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാവൽ അലവൻസ് (ടിഎ) വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് ഡിഎയുടെ വർദ്ധനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അധിക ബൂസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ സമ്മാനം ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് (എച്ച്ആർഎ) റിവിഷൻ രൂപത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, 3 ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ക്ഷാമബത്ത 50 ശതമാനം കവിയുന്നു. നിലവിൽ 27%, 24%, 18% നിരക്കിലുള്ള എച്ച്ആർഎയിലെ പുനരവലോകനം, നഗര വിഭാഗങ്ങളായ Z, Y, X എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങളും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി 2024 മാർച്ചോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here