ടെലെഗ്രാമിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണുന്നവരാണോ  നിങ്ങൾ ? എങ്കിൽ ഇതാ എട്ടിന്റെ പണി വരുന്നുണ്ട് !!

0
22
ടെലെഗ്രാമിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ? എങ്കിൽ ഇതാ എട്ടിന്റെ പണി വരുന്നുണ്ട് !!
ടെലെഗ്രാമിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ? എങ്കിൽ ഇതാ എട്ടിന്റെ പണി വരുന്നുണ്ട് !!
ടെലെഗ്രാമിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണുന്നവരാണോ  നിങ്ങൾ ? എങ്കിൽ ഇതാ എട്ടിന്റെ പണി വരുന്നുണ്ട് !!

സിനിമാ വ്യവസായത്തെ അലട്ടുന്ന പൈറസി പ്രശ്‌നങ്ങൾ തടയാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ പാസാക്കിയ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ഭേദഗതി ബിൽ 2023 അനുസരിച്ച്, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് പൈറേറ്റഡ് ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള അംഗീകൃത നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈറേറ്റഡ് ഫിലിം ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരായ സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിനും ഐപിസിക്കും കീഴിലുള്ള നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയ മുൻ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സുപ്രധാനമായ മാറ്റത്തെ ഈ നീക്കം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം 20,000 കോടി രൂപയുടെ സിനിമാ വ്യവസായത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഗണ്യമായ നഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ, പൈറസി തടയുന്നതിനൊപ്പം ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കളുടെ ശ്രമങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here