കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – 90+ ഒഴിവുകൾ || 4th/10th പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!!

0
32
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 - 90 ഒഴിവുകൾ || 4/10 പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!!
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 - 90 ഒഴിവുകൾ || 4/10 പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!!

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – 90+ ഒഴിവുകൾ || 4th/10th പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!! കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (സിഎസ്എൽ), കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെമി സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. തസ്തികയിലേക്ക് ആകെ 95 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതിയിൽ അതായത് 21.10.2023-നോ അതിനുമുമ്പോ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • തസ്തികയുടെ പേര്: സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ്
  • ഒഴിവുകൾ: 95
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 യോഗ്യത:-

പ്രായപരിധി:- തസ്തികകൾക്കുള്ള പരമാവധി പ്രായപരിധി 2023 ഒക്ടോബർ 21-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല.

യോഗ്യത:- ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ IV Std/SSLC/ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സേഫ്റ്റി/ഫയർ എന്നിവയിൽ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പാസ്സായിരിക്കണം.

ശമ്പളം:- രൂപ 22100/- മുതൽ 23400/- വരെ

അപേക്ഷാ ഫീസ്:- മറ്റുള്ളവർ-200 രൂപ, പട്ടികജാതി (എസ്‌സി)/ പട്ടികവർഗം (എസ്‌ടി) അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:- അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എഴുത്ത്/പ്രായോഗിക പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട്ട്‌ലൈറ്റ് ചെയ്യും.

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക്

Notification Link

Apply Online

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here