കർഷകർക്ക് വലിയ വാർത്ത: ഡിസംബർ 31-നകം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും!!!

0
17
കർഷകർക്ക് വലിയ വാർത്ത: ഡിസംബർ 31-നകം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും!!!
കർഷകർക്ക് വലിയ വാർത്ത: ഡിസംബർ 31-നകം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും!!!

കർഷകർക്ക് വലിയ വാർത്ത: ഡിസംബർ 31-നകം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും!!!

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ (കെസിസി) വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാന് മന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ യോജനയുടെ (പിഎം കിസാൻ) എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഡയറി, ഫിഷറീസ് വകുപ്പുകളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കർഷകരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്നതിന് 'കെസിസി ഹോംസ്' എന്ന പേരിൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി ഡിസംബർ 31-നകം ഈ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു. ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസേഷനായി ബാങ്കുകൾ കർഷകരുടെ വിവരങ്ങൾ ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ റിസർവ് ബാങ്കിന് പതിവായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. കാർഡ് ലഭിക്കാൻ മടിക്കുന്നവർ അവരുടെ കാരണങ്ങൾ രേഖാമൂലം സമർപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, അതേസമയം കെസിസിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ഫലപ്രദമായി എത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിഎം കിസാനിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിന്, അവരുടെ പേരിൽ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകൾ കൈവശമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പദ്ധതിക്ക് അർഹതയുണ്ട്, കാർഷിക സഹായത്തിനായി മൂന്ന് വാർഷിക ഗഡുക്കളായി 6,000 രൂപ നൽകുന്നു. ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നവർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 20,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും കേമാൻ സർവീസ് സെന്ററുകൾ വഴിയും പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൃഷിഭവനിൽ ലഭ്യമാണ്.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here