വലിയ വാർത്ത: ഒക്‌ടോബർ 1 മുതൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് – സംസ്ഥാന സർക്കാർ!!!

0
37
എല്ലാ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും വലിയ വാർത്ത: ഡിഎ വർധിപ്പിക്കും, സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം!!!
എല്ലാ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും വലിയ വാർത്ത: ഡിഎ വർധിപ്പിക്കും, സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം!!!

വലിയ വാർത്ത: ഒക്‌ടോബർ 1 മുതൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് – സംസ്ഥാന സർക്കാർ!!!

ഒക്‌ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം ഡൽഹി സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ അവിദഗ്ധ, അർദ്ധ നൈപുണ്യമുള്ള, വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം ഉയർത്താൻ ഡൽഹി തൊഴിൽ മന്ത്രി രാജ് കുമാർ ആനന്ദ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിമാസ വേതനം 312 രൂപ വർധിച്ച് 20,903 രൂപയിൽ നിന്ന് 21,215 രൂപയായി ഉയരും. അർദ്ധ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിമാസം 19,279 രൂപ ലഭിക്കും, അവരുടെ മുൻ കൂലിയായ 18,993 രൂപയിൽ നിന്ന് 286 രൂപ വർധിച്ചു. അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിമാസ വേതനം 260 രൂപ വർധിപ്പിച്ച് 17,234 രൂപയിൽ നിന്ന് 17,494 രൂപയായി. കൂടാതെ, ഉത്സവ സീസണിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത 4% വർദ്ധിപ്പിച്ചു, നിലവിലുള്ള കിഴിവ് നിരക്ക് 42% ൽ നിന്ന് 46% ആയി ഉയർത്തി.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here