ഇനി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഡിജിറ്റലിലേക്ക്: ഇ-ഗവേണൻസ്!!!

0
17
ഇനി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഡിജിറ്റലിലേക്ക്: ഇ-ഗവേണൻസ്!!!
ഇനി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഡിജിറ്റലിലേക്ക്: ഇ-ഗവേണൻസ്!!!
ഇനി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഡിജിറ്റലിലേക്ക്: ഇ-ഗവേണൻസ്!!!

എലെറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് നെറ്റ്‌വർക്കിന് (ഇഎൻഎൻ) നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ ഡയറക്ടർ അനു കുമാരി, ഐഎഎസ്, ഇ-ഗവേണൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു.

  • സമ്പൂർണ ഇ-ഗവേണൻസിലേക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ മാറ്റം: സേവന വിതരണത്തിൽ സുതാര്യതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും ഇ-ഓഫീസ് പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക, ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൗരസേവനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇ-ഗവേണൻസ് സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനം സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇ-പ്രോക്യുർമെന്റിലൂടെയുള്ള പൊതു സംഭരണത്തിലെ സുതാര്യത, ഇസേവനം, എംസേവനം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 911-ലധികം സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലളിതമാക്കുക.
  • ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം കുറയ്ക്കൽ: ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം ഡിജിറ്റൽ വിഭജനത്തെ സജീവമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ ആധാർ എൻറോൾമെന്റിനായുള്ള പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ, കിടപ്പിലായ വ്യക്തികൾക്കുള്ള ആധാർ എൻറോൾമെന്റ്, ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്കുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങൾ പ്രവേശനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സൗജന്യ വൈഫൈ, ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി, KSMART മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്നിവ സാങ്കേതിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  • ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു: സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്മാർട്ടും കാര്യക്ഷമവും പൗരകേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് AI, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, IoT തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സാധ്യതകൾ കേരളം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ഭരണം, സംസ്ഥാന ഡാറ്റ നയങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൗരന്മാർക്ക് ഏകീകൃതവും ഏകീകൃതവുമായ അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ കേരള ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ യോജിക്കുന്നു.
  • ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും നിക്ഷേപങ്ങളും ആകർഷിക്കുന്നു: സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പ്രാരംഭ ഘട്ട ഫണ്ടിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്നൊവേഷൻ ഗ്രാന്റ്സ് പ്രോഗ്രാം പോലുള്ള സ്കീമുകളിലൂടെ നിക്ഷേപകർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് സ്കീം, വെഞ്ച്വർ ഫണ്ടുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു, സ്കെയിലബിൾ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  • പൗര ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കുന്നു: ഡാറ്റ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള സുരക്ഷിതമായ പ്രവേശനത്തിനായി കേരളം ആധാറിനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഏകീകൃത രജിസ്ട്രി, ആധാർ വോൾട്ട് തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങൾ ഡാറ്റയുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സൈബർ സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും ലഘൂകരിക്കുന്നതിലും CERT-K ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, അതേസമയം സംസ്ഥാനം ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്‌നുകളും ചർച്ചകളും സജീവമായി നടത്തുന്നു.
  • ഭാവി മുൻഗണനകൾ: ഡിജിറ്റൽ കേരള ആർക്കിടെക്ചറിലൂടെ പൗരന്മാർക്ക് ഒരു ഏകീകൃത “ഒരു സർക്കാർ” അനുഭവം സ്ഥാപിക്കാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഡാറ്റാ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും, ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പോളിസികളും, ലോകോത്തര കണക്റ്റിവിറ്റിയും, ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് ശക്തിപ്പെടുത്തലും പ്രധാന മുൻഗണനകളാണ്, ഇത് കേരളത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് തടസ്സമില്ലാത്തതും സുരക്ഷിതവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഡിജിറ്റൽ അനുഭവം നൽകാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here