ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ആരംഭിച്ചു!!!

0
12
ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ആരംഭിച്ചു!!!
ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ആരംഭിച്ചു!!!ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ആരംഭിച്ചു!!!

ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ആരംഭിച്ചു!!!

സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം നവംബർ 26-നകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചതോടെ ഇന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം നടക്കും. എന്നാൽ, പ്രഖ്യാപനം വന്ന് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി 900 കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാൻ വൈകിയതാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. പെൻഷൻ വിതരണത്തിനുള്ള ഉത്തരവ് നാളെ നവകേരള സദസ് മണ്ഡലം പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച്, പ്രക്രിയയുടെ സമയത്തിനും നിർവ്വഹണത്തിനും പ്രാധാന്യത്തിന്റെ ഒരു അധിക പാളി ചേർക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here