ബാങ്കിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം: ജീവനക്കാർക്ക് ദീപാവലി ബോണസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

0
12
ബാങ്കിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം: ജീവനക്കാർക്ക് ദീപാവലി ബോണസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!
ബാങ്കിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം: ജീവനക്കാർക്ക് ദീപാവലി ബോണസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

ബാങ്കിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം: ജീവനക്കാർക്ക് ദീപാവലി ബോണസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

നവംബർ 12 ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ മധുരപലഹാരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവുകൾക്കായി ഇന്ത്യയിലെ പല ബാങ്കുകളും പ്രത്യേക ദീപാവലി ബോണസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ഒരു നൽകും. ചില വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓരോ ജീവനക്കാർക്കും മധുരപലഹാരങ്ങൾ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഹാംപറുകൾ, ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക ആംഗ്യത്തോടെ, രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഓരോ ജീവനക്കാർക്കും 2,500 രൂപ ദീപാവലി ബോണസ്. അതുപോലെ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (PNB) ഓരോ ജീവനക്കാരനും അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയും സന്തോഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1,000 രൂപ നൽകും. യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 1,500 രൂപയും 2,000 രൂപയും ബോണസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കാനറ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് 2,500 രൂപ ദീപാവലി ബോണസും ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ആഘോഷത്തിന്റെ ആവേശം പകരുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here