നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇപ്പോഴും 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? അതെങ്ങനെ RBI യ്ക്കു തിരികെ നൽകും ?

0
12
നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇപ്പോഴും 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? അതെങ്ങനെ RBI യ്ക്കു തിരികെ നൽകും ?
നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇപ്പോഴും 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? അതെങ്ങനെ RBI യ്ക്കു തിരികെ നൽകും ?
നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇപ്പോഴും 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? അതെങ്ങനെ RBI യ്ക്കു തിരികെ നൽകും ?

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഏത് തപാൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ആർബിഐ ഇഷ്യൂ ഓഫീസിലേക്ക് 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വഴി അയക്കാമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അറിയിച്ചു. 2023 മെയ് 19 ലെ ആർബിഐയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ ഈ നോട്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിനോ ഉള്ള സമയപരിധി ആദ്യം 2023 സെപ്തംബർ 30 ആയിരുന്നു, പിന്നീട് അത് ഒക്ടോബർ 7 വരെ നീട്ടി.

2023 ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ, ആർബിഐ ഇഷ്യൂ ഓഫീസുകൾ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഓവർ-ദി-കൌണ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്കുമായി 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആർബിഐ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ രോഹിത് പി ദാസ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ നേരിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റിനായി ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തപാൽ സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, പ്രത്യേക ബ്രാഞ്ചുകൾ സന്ദർശിച്ച് ക്യൂവിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒഴിവാക്കി. ഒരു തപാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആർബിഐ ഇഷ്യൂ ഓഫീസിലേക്ക് 2,000 രൂപ ബാങ്ക് നോട്ടുകൾ അയയ്‌ക്കുന്നതിന്, വ്യക്തികൾ ആവശ്യമായ രേഖകളും പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമും ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വഴി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here