ഇനി വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ജീവനക്കാർക്ക് DA-യും ശമ്പളവും വർധിപ്പിക്കും, മുഖ്യമന്ത്രി!!!

0
18
ഇനി വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ജീവനക്കാർക്ക് DA-യും ശമ്പളവും വർധിപ്പിക്കും, മുഖ്യമന്ത്രി!!!
ഇനി വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ജീവനക്കാർക്ക് DA-യും ശമ്പളവും വർധിപ്പിക്കും, മുഖ്യമന്ത്രി!!!

ഇനി വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ജീവനക്കാർക്ക് DA-യും ശമ്പളവും വർധിപ്പിക്കും, മുഖ്യമന്ത്രി!!!

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ എല്ലാ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ക്ഷാമബത്തയിൽ (ഡിഎ) ഉദാരമായ 4% വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. DA വർദ്ധനയ്‌ക്ക് പുറമേ നോൺ-ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാർക്ക് പരമാവധി 7,000 രൂപ വരെ 30 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ ബോണസ് ലഭിക്കും. ഈ തീരുമാനം സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് ഏകദേശം 2,091 കോടി രൂപയുടെ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1,069 കോടി ഡിഎയും ബോണസായി 1,022 കോടിയും. ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വർധിച്ച ബോണസിന്റെ പ്രയോജനം ഉറപ്പാക്കാൻ 314 കോടി രൂപ അധിക ആവർത്തന ചെലവ് വഹിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 4% ഡിഎ വർദ്ധനവ് ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 46% ഡിഎ ആയി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ഏകദേശം 12-13 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന 14-16 ലക്ഷം ജീവനക്കാരെയും അധ്യാപകരെയും ഈ നീക്കം ഗുണപരമായി ബാധിക്കും.

For KPSC Latest Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here