ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ: പിൻവലിക്കലുകൾക്കും സമ്പാദ്യത്തിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ- അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ!!

0
20
ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ: പിൻവലിക്കലുകൾക്കും സമ്പാദ്യത്തിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ- അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ!!
ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ: പിൻവലിക്കലുകൾക്കും സമ്പാദ്യത്തിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ- അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ!!

ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ: പിൻവലിക്കലുകൾക്കും സമ്പാദ്യത്തിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ- അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ!!

ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിലുടമകളുടെയും പ്രതിമാസ സംഭാവനകളിലൂടെ ഗണ്യമായ സമ്പാദ്യം അനുവദിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വിവാഹത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾക്കായി, അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇപിഎഫ് സംഭാവനയുടെ 50 ശതമാനം വരെപിൻവലിക്കാൻ 7 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുകയും അതേ കാലയളവിൽ തുടർച്ചയായി സംഭാവന നൽകുകയും വേണം. ഇപിഎഫ് ക്ലെയിം ഫോം 31 എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഫോം 31, തൊഴിൽ സമയത്ത് ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഗുരുതരമായ അസുഖം, സ്ഥിരമായ വൈകല്യം, കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ, മുഴുവൻ ഇപിഎഫ് ഫണ്ടുകളും പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. പൂർണ്ണമായ ഫണ്ട് പിൻവലിക്കലിന് ഫോം 19 അല്ലെങ്കിൽ ഇപിഎഫ് ക്ലെയിം ഫോം 19 ആവശ്യമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here