24 കോടി അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കും: ഇപിഎഫ്ഒ 2022-23ൽ 8.15% പലിശ നൽകുന്നു!!!

0
30
24 കോടി അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കും: ഇപിഎഫ്ഒ 2022-23ൽ 8.15% പലിശ നൽകുന്നു!!!
24 കോടി അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കും: ഇപിഎഫ്ഒ 2022-23ൽ 8.15% പലിശ നൽകുന്നു!!!

24 കോടി അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കും: ഇപിഎഫ്ഒ 2022-23ൽ 8.15% പലിശ നൽകുന്നു!!! എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇപിഎഫ്ഒ) 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് 8.15% നിരക്കിൽ പലിശ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇപിഎഫ്ഒ-ന്റെ 71-ാമത് സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇപിഎഫ്ഒയുടെ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഇപിഎഫ്ഒയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് ശുപാർശ ചെയ്തു.

സർക്കാരിന്റെ വലിയ അറിയിപ്പ്: 35,775 സ്‌കൂട്ടറുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും!!!

പെൻഷനും പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ കോർപ്പസിലെ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. മുൻ വർഷത്തെ 18.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ 2022-23 ൽ 21.36 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. മുൻവർഷത്തെ 1.69 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022-23ൽ 2.12 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സംഭാവനകൾ വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ഇത് ഇപിഎഫ്ഒയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക നിലയും ശക്തമായ വളർച്ചയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here