വലിയ വാർത്ത: E-POS പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതിനാൽ റേഷൻ കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ കുടുങ്ങി!!!

0
24
വലിയ വാർത്ത: E-POS പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതിനാൽ റേഷൻ കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ കുടുങ്ങി!!!
വലിയ വാർത്ത: E-POS പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതിനാൽ റേഷൻ കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ കുടുങ്ങി!!!

വലിയ വാർത്ത: E-POS പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതിനാൽ റേഷൻ കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ കുടുങ്ങി!!!

വിതരണത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ (ഇ- പിഒഎസ്) സംവിധാനം പണിമുടക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ആയിരത്തിലധികം കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് റേഷൻ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
റേഷൻ കാർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന് അനിവാര്യമായ ഇ-കെവൈസി പ്രക്രിയ, ഇ-പിഒഎസ് സെർവറിലെ ഉയർന്ന ശേഷി കാരണം തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു. മാസാവസാനത്തെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നലെയും ഇന്നും റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് മസ്റ്ററിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here