ഫാക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- മികച്ച അവസരം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!!

0
18
ഫാക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- മികച്ച അവസരം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!!
ഫാക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- മികച്ച അവസരം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!!

ഫാക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – മികച്ച അവസരം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!! ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ് ബാർജ് മാസ്റ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 20-11-2023 വരെയാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

  • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ബാർജ് മാസ്റ്റർ
  • പ്രായപരിധി: പരമാവധി 62 വർഷവും 22 വർഷത്തിൽ കുറയാത്തതുമാണ്. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും
പരിചയവും:
  • കേരള ഇൻലാൻഡ് വെസ്സൽസ് റൂളുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സാധുതയുള്ള രണ്ടാം ക്ലാസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
  • ബോട്ട്/ബാർജ്/ഷിപ്പ് എന്നിവയിൽ മാസ്റ്ററായി കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പരിചയം.
  • കൊച്ചിയിലെ ഉൾനാടൻ ജലപാതയിൽ പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന.
ഈ തസ്തികയുടെ ശമ്പളം:
  • ഒരു യാത്രയ്ക്ക് 1000 രൂപ വീതം യാത്രാ അലവൻസ്.
  • പ്രതിദിനം 200 രൂപ ഭക്ഷണ അലവൻസ് ജോലി
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

കമ്പനി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

അപേക്ഷകർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

AGM (HR), HR Department, FEDO Building, Udyogamandal, Kochi – 683501

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 20-11-2023 വരെ

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION LINK

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here