ഇനി പാസ്സ് കിട്ടാതെ വിഷമിക്കേണ്ട – കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും സൗജന്യ പ്രവേശനം!!!

0
22
ഇനി പാസ്സ് കിട്ടാതെ വിഷമിക്കേണ്ട - കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും സൗജന്യ പ്രവേശനം!!!
ഇനി പാസ്സ് കിട്ടാതെ വിഷമിക്കേണ്ട - കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും സൗജന്യ പ്രവേശനം!!!

ഇനി പാസ്സ് കിട്ടാതെ വിഷമിക്കേണ്ട – കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും സൗജന്യ പ്രവേശനം!!!

കേരളത്തിലെ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രേമികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത! സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പരിപാടികളിലേക്കും പ്രദർശനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം ഇനി മുതൽ സൗജന്യമായിരിക്കും. പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഇവന്റുകൾ കൂടുതൽ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനും, കേരളത്തിലെ വേദികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ റെഡ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കും. സന്ദർശകർക്ക് ഒരു അധിക പ്രോത്സാഹനമെന്ന നിലയിൽ, KSRTC ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ ഈ നിയുക്ത പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സാംസ്കാരികവും കലാപരവുമായ ഓഫറുകൾ ആസ്വദിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ്. ഈ നീക്കം കേരളത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലമായ കലാ- സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ ഹാജരും ഇടപഴകലും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here