ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല: എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് അപേക്ഷിക്കു!!!

0
13
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല: എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് അപേക്ഷിക്കു!!!
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല: എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് അപേക്ഷിക്കു!!!

ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല: എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് അപേക്ഷിക്കു!!!

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം നിലവിൽ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് (ഒബിസി) വിവിധ മത്സരപരവും യോഗ്യതയുള്ളതുമായ പരീക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടികൾക്കായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സേവ നങ്ങളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 30 ആണ്, താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here