വിധവകളുടെ കുട്ടികൾക്കായി വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു: സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പു നൽകി സർക്കാർ!!

0
34
വിധവകളുടെ കുട്ടികൾക്കായി വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു: സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പു നൽകി സർക്കാർ!!
വിധവകളുടെ കുട്ടികൾക്കായി വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു: സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പു നൽകി സർക്കാർ!!

വിധവകളുടെ കുട്ടികൾക്കായി വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു: സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പു നൽകി സർക്കാർ!!

2023-24 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം വിധവകളുടെ മക്കൾക്ക് സ്‌കൂൾ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും മെസ് ഫീസും ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഡിസംബർ 31നകം സ്‌കീമുകൾ. wcd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഐസിഡിഎസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും അങ്കണവാടികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.
For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here