ആന്റിബയോഗ്രാം പുറത്തിറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന: അഭിമാനമായി മന്ത്രി!!!

0
5
ആന്റിബയോഗ്രാം പുറത്തിറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന: അഭിമാനമായി മന്ത്രി!!!
ആന്റിബയോഗ്രാം പുറത്തിറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന: അഭിമാനമായി മന്ത്രി!!!
ആന്റിബയോഗ്രാം പുറത്തിറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന: അഭിമാനമായി മന്ത്രി!!!

കേരളത്തിൽ ആന്റി-മൈക്രോബയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് (എഎംആർ) ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പുരോഗതി മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇത് ആന്റിബയോഗ്രാം പുറത്തിറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി. ഇന്ത്യയിലെ മുൻ‌നിര സംരംഭമായ ജില്ലാതല എ‌എം‌ആർ കമ്മിറ്റികൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് തല കമ്മിറ്റികൾക്കൊപ്പം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റികൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി, 2023-ഓടെ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ ആന്റിബയോട്ടിക് സാക്ഷരത കൈവരിക്കാനാണ് അതിവേഗ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക്, തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന സമഗ്ര ബോധവൽക്കരണ നടപടികൾ മന്ത്രി ജോർജ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. വകുപ്പുതല യോഗങ്ങൾ, ആരോഗ്യ മേളകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സെഷനുകൾ. നവംബർ 18 മുതൽ 24 വരെ നടക്കുന്ന ലോക എഎംആർ ബോധവൽക്കരണ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഈ വിഷയം സജീവമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here