വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പ് ഉറപ്പ് – മുഖ്യമന്ത്രി !!

0
25
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പ് ഉറപ്പ് - മുഖ്യമന്ത്രി !!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പ് ഉറപ്പ് - മുഖ്യമന്ത്രി !!

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്ടോപ്പ് ഉറപ്പ്മുഖ്യമന്ത്രി !!

സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പ് നൽകാനുള്ള പദ്ധതി രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ സംരംഭം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവസരവുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. കോൺഗ്രസ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കും. കൂടാതെ, ചിരഞ്ജീവി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here