എല്ലാവര്ക്കും സൗജന്യമായി സാരി ലഭിക്കും : റേഷൻ കാർഡ് മാത്രം മതി – എങ്ങനെ ?

0
40
എല്ലാവര്ക്കും സൗജന്യമായി സാരി ലഭിക്കും : റേഷൻ കാർഡ് മാത്രം മതി - എങ്ങനെ ?
എല്ലാവര്ക്കും സൗജന്യമായി സാരി ലഭിക്കും : റേഷൻ കാർഡ് മാത്രം മതി - എങ്ങനെ ?
എല്ലാവര്ക്കും സൗജന്യമായി സാരി ലഭിക്കും : റേഷൻ കാർഡ് മാത്രം മതിഎങ്ങനെ ?

മുംബൈ:സംസ്ഥാനത്തെ അന്ത്യോദയ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് വർഷം തോറും ഒരു സാരി സൗജന്യമായി നൽകുന്ന പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി അപ്പാരൽ വകുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏകദേശം 24.58 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സാരി വിതരണം റേഷൻ കടകൾ വഴി നടക്കും. സംയോജിതവും സുസ്ഥിരവുമായ വസ്ത്രവ്യവസായത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി, 2023 മുതൽ 2028 വരെ അഞ്ച് വർഷത്തെ മാനദണ്ഡം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അവർക്ക് പവർലൂം നിർമ്മിത സാരികൾ സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വസ്ത്ര വകുപ്പ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here