സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇത് വലിയ അവസരം :സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്!!

0
19
സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇത് വലിയ അവസരം :സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്!!
സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇത് വലിയ അവസരം :സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്!!

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു, ഇന്നലെ പവണിന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ആകെ 1500 രൂപ കുറഞ്ഞു. നിലവിൽ, പവന് 53120 രൂപയാണ് വില, വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം. ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6,640 രൂപയായി. ആഗോള വിപണിയിലെ പ്രവണതകളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വാധീനിച്ച ഈ ഇടിവ്, ആഭരണ പ്രേമികൾക്കും സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപകർക്കും അനുകൂലമായ അവസരം നൽകുന്നു.

ബോട്ട് സർവീസ് വീണ്ടും പുനരാംഭിച്ചു!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here