ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം: പുതിയ വില ഇതാണ്!!

0
13
ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം: പുതിയ വില ഇതാണ്!!
ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം: പുതിയ വില ഇതാണ്!!

ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം: പുതിയ വില ഇതാണ്!!

സുസ്ഥിരമായ ഇടിവിന് ശേഷം, സ്വർണ വില ഇന്ന് ഉയർന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു, ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ വർദ്ധനവ് അടയാളപ്പെടുത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 240 രൂപ കൂടി, നിലവിലെ വിപണി മൂല്യം 44,800 രൂപയിലെത്തി. അതുപോലെ, ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി വില 30 രൂപ ഉയർന്ന് 5,600 രൂപയിലെത്തി. സ്ഥിരമായ തകർച്ചയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ തുടർന്നുള്ള ഈ വികസനം പ്രാദേശിക സ്വർണ്ണ വിപണിയെ ബാധിക്കും.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here