വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: 3.69 ലക്ഷം സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ !!!

0
18
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: 3.69 ലക്ഷം സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ !!!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: 3.69 ലക്ഷം സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ !!!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: 3.69 ലക്ഷം സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ !!!

ആസാം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ തേജ്പൂരിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിളുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. 161 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 3.69 ലക്ഷം സൈക്കിളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തുടക്കമിട്ടു. സൗജന്യ സൈക്കിൾ വിതരണം പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സമർപ്പണത്തെ ഊന്നിപ്പറയിക്കൊണ്ട് സോണിത്പൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12,484 സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here