വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: നഴ്സിംഗ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു, പി ഉഷാകുമാരി ചുമതയേറ്റു!!!

0
12
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: നഴ്സിംഗ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു, പി ഉഷാകുമാരി ചുമതയേറ്റു!!!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: നഴ്സിംഗ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു, പി ഉഷാകുമാരി ചുമതയേറ്റു!!!

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: നഴ്സിംഗ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു, പി ഉഷാകുമാരി ചുമതയേറ്റു!!!

2023-24 ലെ സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് ഈ ബുധനാഴ്ച മുതൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ 60 ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശന സീറ്റുകളും വിജയകരമായി നിറഞ്ഞു, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിന്റെ അതേ കെട്ടിടത്തിലാണ് നഴ്സിംഗ് കോളേജും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിന് അനുസൃതമായുള്ള ഈ സംരംഭം മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, പി ഉഷാകുമാരി പ്രിൻസിപ്പലായി ചുമതലയേറ്റു. അഥവാ ആരോഗ്യ- വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവെപ്പായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേളു എംഎൽഎ ഈ നീക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കീഴിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് നഴ്‌സിംഗ് കോളേജ് പന്മരത്ത്, നിലവിലുള്ള രണ്ട് നഴ്‌സിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും, നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ആരോഗ്യപരിരക്ഷ പരിശീലനത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ മാനന്തവാടിയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here