സർക്കാർ അധ്യാപകർക്ക് പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു – മന്ത്രിയുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം!!!

0
18
സർക്കാർ അധ്യാപകർക്ക് പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു - മന്ത്രിയുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം!!!
സർക്കാർ അധ്യാപകർക്ക് പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു - മന്ത്രിയുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം!!!

സർക്കാർ അധ്യാപകർക്ക് പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു – മന്ത്രിയുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം!!!

മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിഹാർ മഹാസഖ്യ സർക്കാർ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം അധ്യാപകർക്ക് അതത് സ്‌കൂളുകൾക്ക് സമീപം താമസസൗകര്യം നൽകി അവരെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുന്നു, യാത്രാസൗകര്യത്തേക്കാൾ അധ്യാപനത്തിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ. ഈയിടെ നിയമിതരായ അഞ്ചുലക്ഷം അധ്യാപകരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടില്ലാത്തതിനാൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ വീട് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ബിഹാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് രണ്ട് മാതൃകകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്‌ക്കോ പാട്ടത്തിനോ നൽകുന്നതിന് ഭൂവുടമകളിൽ നിന്നും കെട്ടിട ഉടമകളിൽ നിന്നും താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ജില്ലാ, സബ് ഡിവിഷനൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധ്യാപകരുടെ താമസത്തിനായി പ്രത്യേകമായി ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വകുപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. നവംബർ 4-നകം താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോടെ അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്ന ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് (എച്ച്ആർഎ) ഫണ്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here