സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: ഈ ദിവസം പൊതു അവധി!!

0
18
സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: ഈ ദിവസം പൊതു അവധി!!
സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: ഈ ദിവസം പൊതു അവധി!!

സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: ദിവസം പൊതു അവധി!!

ദീപാവലിക്ക് ശേഷം നവംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ ക്ഷേമം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ചിന്തനീയമായ നീക്കത്തിൽ, എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഈ ദിവസം അവധി അനുവദിച്ചു. അവധിക്ക് പരിഹാരമായി നവംബർ 18ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here