വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ ചുവടുവെപ്പ്: പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു!!!

0
20
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ ചുവടുവെപ്പ്: പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു!!!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ ചുവടുവെപ്പ്: പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു!!!

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ ചുവടുവെപ്പ്: പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു!!!

വികലാംഗരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു, പുതിയ അപേക്ഷകളെയും പുതുക്കലുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് വൺ മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെയുള്ള കോഴ്‌സുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിസംബർ 31 വരെ www.scholarships.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here