സന്തോഷ വാർത്ത: PSCയിൽ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ !!

0
28
സന്തോഷ വാർത്ത: PSCയിൽ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ !!
സന്തോഷ വാർത്ത: PSCയിൽ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ !!

സന്തോഷ വാർത്ത: PSCയിൽ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ !!

പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (PSC) ചെയർമാനുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകി. ചെയർമാന്റെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം നിലവിലെ 2.26 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം രൂപയായും അംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളം 2.23 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 3.75 ലക്ഷം രൂപയായും ഉയർത്താനാണ് നിർദിഷ്ട പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ധനവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ വിഷയം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കൂടാതെ, ചെയർമാന്റെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 1.25 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 2.5 ലക്ഷം രൂപയായും അംഗങ്ങൾക്ക് 1.20 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 2.25 ലക്ഷം രൂപയായും വർദ്ധിച്ചേക്കാം.

പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഭാരവാഹികളുടെ പെർക്വിസിറ്റുകളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി വിന്യസിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് പിന്നിലെ യുക്തി. ശ്രദ്ധേയമായി, കേരളത്തിൽ 21 അംഗങ്ങളുണ്ട്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളിൽ അംഗങ്ങൾ കുറവാണ്, സാധാരണയായി ഏഴോ എട്ടോ, യൂണിയൻ പബ്ലിക് കമ്മീഷനിൽ ഒമ്പത് അംഗങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here