എല്ലാ വകുപ്പ് ബോർഡുകൾ ഈ ഭാഷകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും: സർക്കാർ ഉത്തരവ്!!!

0
39
എല്ലാ വകുപ്പ് ബോർഡുകൾ ഈ ഭാഷകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും: സർക്കാർ ഉത്തരവ്!!!
എല്ലാ വകുപ്പ് ബോർഡുകൾ ഈ ഭാഷകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും: സർക്കാർ ഉത്തരവ്!!!

എല്ലാ വകുപ്പ് ബോർഡുകൾ ഈ ഭാഷകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും: സർക്കാർ ഉത്തരവ്!!!

എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്രമായി നെയിം ബോർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കി കേരള സർക്കാരിന്റെ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിഫോം വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. ബോർഡിന്റെ ഒരു പകുതിയിൽ മലയാളത്തിലും മറുപകുതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും പേരുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും വാഹനങ്ങളിൽ വകുപ്പിന്റെ പേര് മുൻവശത്ത് മലയാളത്തിലും പിന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ഔദ്യോഗിക സ്റ്റാമ്പുകൾ, ഓഫീസർമാരുടെ പേരുകൾ, പദവികൾ എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ആയിരിക്കണം, അതേസമയം ഹാജർ രജിസ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രജിസ്റ്റർ ബുക്കുകളും മലയാളത്തിലായിരിക്കണം. ഓഫീസുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കന്നഡ നെയിം ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് കന്നഡക്കാർക്കിടയിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന സർക്കുലർ കാസർകോട് ജില്ലയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here