ബിരുദധാരികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത : മേയറിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ് പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം !!

0
18
ബിരുദധാരികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത : മേയറിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ് പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം !!
ബിരുദധാരികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത : മേയറിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ് പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം !!

ബിരുദധാരികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത : മേയറിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ് പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം !!

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ (ഡിസിഐപി) നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗര മേയർ പ്രചോദിതരായ ബിരുദധാരികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സംരംഭം അവതരിപ്പിച്ചു. കോർപ്പറേഷന്റെ ശുചിത്വ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആയ അഴകിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാണ് കോഴിക്കോട് മേയറുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. MSW, B.Tech യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർക്കും വെബ് ഡിസൈനിംഗിലും കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുമുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകി അവർ ബിരുദധാരികളെ തേടുന്നു. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആറുമാസം നീണ്ടുനിൽക്കും, താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നവംബർ 15 വരെ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here