സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കും!!!

0
20
എല്ലാ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും വലിയ വാർത്ത: ഡിഎ വർധിപ്പിക്കും, സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം!!!
എല്ലാ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും വലിയ വാർത്ത: ഡിഎ വർധിപ്പിക്കും, സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം!!!

സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കും!!!

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത 46 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയത്, വരാനിരിക്കുന്ന എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ച്, അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുതിയ ശമ്പള സ്കെയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് 8-ആം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വേഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വർദ്ധിച്ച ആവശ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. 2024 ജനുവരിയിൽ 4 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പ വർദ്ധനവ് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ, മൊത്തം കമ്മി 50 ശതമാനത്തിലെത്താം, ഇത് വേതന ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരു പുതിയ ശമ്പള കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കിയ ശമ്പള നിയമങ്ങളും ആവശ്യമായി വരും. നിലവിലെ ദശാബ്ദകാല വേതന പരിഷ്‌കരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വാർഷിക ശമ്പള പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നിർദ്ദേശിച്ച 3.68 മടങ്ങ് ഫിറ്റ്‌മെന്റ് ഘടകം അതിന്റെ ഫലമായി മിനിമം വേതനത്തിൽ 44.44 ശതമാനം വർദ്ധനവും അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 26,000 രൂപയായി ഉയർത്തും.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here