ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപക നിയമനം: കാലാവധി ഇനിയും വേണം- സർക്കാർ!!

0
21
ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപക നിയമനം: കാലാവധി ഇനിയും വേണം- സർക്കാർ!!
ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപക നിയമനം: കാലാവധി ഇനിയും വേണം- സർക്കാർ!!

ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപക നിയമനം: കാലാവധി ഇനിയും വേണംസർക്കാർ!!

സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈസ്‌കൂളുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരെ സ്‌പെഷ്യൽ തസ്തികയായി നിയമിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം ഒരാഴ്ചക്കകം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരള സർക്കാർ. മൂന്ന് മാസത്തെ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കോടതിയുടെ സമയപരിധി പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരട് ചട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി. ഈ സംയോജനത്തിന് കീഴിൽ, 9-12 ക്ലാസുകൾ ഒരൊറ്റ ‘സെക്കൻഡറി’ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കും, ഇത് നിലവിലുള്ള ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപകരെ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തോടെ ഈ സംയോജനം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥിരം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക നിയമനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനിയും കാലതാമസം ഉണ്ടായാൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here