ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024 – നിങ്ങൾ ബിരുദധാരിയാണോ?? എങ്കിൽ ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!

0
23
ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024 - നിങ്ങൾ ബിരുദധാരിയാണോ?? എങ്കിൽ ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!
ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024 - നിങ്ങൾ ബിരുദധാരിയാണോ?? എങ്കിൽ ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024 – നിങ്ങൾ ബിരുദധാരിയാണോ?? എങ്കിൽ ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!! ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (INDSETI), ഫാക്കൽറ്റി, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും ഒരു പോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16-3-2024 ആണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബിരുദധാരിയാണെങ്കിൽ, ഇതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച അവസരം. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

  • പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര്: ഫാക്കൽറ്റി
  • ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: ഫാക്കൽറ്റി: 1 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്: 1

പ്രായപരിധി:

അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി 22-40 വയസ്സാണ്.

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:

  • അപേക്ഷകർ ബിരുദധാരികൾ / ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളായിരിക്കണം.
  • മുൻ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഈ തസ്തികയുടെ ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 12000 – 20000/- വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

അഭിമുഖം, എഴുത്തുപരീക്ഷ തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

അപേക്ഷകർ തപാൽ മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം.

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 16-3-2024

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION

APPLICATION

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here