നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റണോ?? എങ്കിലിതാ മാറ്റാനുള്ള അവസരം, തെളിമ 2023!!!

0
14
നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റണോ?? എങ്കിലിതാ മാറ്റാനുള്ള അവസരം, തെളിമ 2023!!!
നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റണോ?? എങ്കിലിതാ മാറ്റാനുള്ള അവസരം, തെളിമ 2023!!!

നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റണോ?? എങ്കിലിതാ മാറ്റാനുള്ള അവസരം, തെളിമ 2023!!!

നവംബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെ റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 'തെളിമ 2023' എന്ന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. പേര്, വയസ്സ്, വിലാസം, കാർഡ് ഉടമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റേഷൻ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ഈ സംരംഭം വ്യക്തികളെ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അപേക്ഷകർക്ക് എൽപിജി, വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. പങ്കെടുക്കുന്നതിന്, വ്യക്തികൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം റേഷൻ കടകളിലെ നിയുക്ത പിഒ ബോക്സിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റേഷൻ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും അളവും സംബന്ധിച്ച് റേഷൻ കട ലൈസൻസികൾക്കും സെയിൽസ്മാൻമാർക്കുമെതിരായ പരാതികൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാർഡ് ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഊന്നിപ്പറയുകയും അറിയിപ്പുകളിലൂടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും ഈ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പൊതുജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here