ഐ ടി വാർത്ത: വർക്ക് ഫ്രം ഓഫീസ് പോളിസികൾ മേഖല തിരിച്ചുവരുന്നു!!!

0
12
ഐ ടി വാർത്ത: വർക്ക് ഫ്രം ഓഫീസ് പോളിസികൾ മേഖല തിരിച്ചുവരുന്നു!!!
ഐ ടി വാർത്ത: വർക്ക് ഫ്രം ഓഫീസ് പോളിസികൾ മേഖല തിരിച്ചുവരുന്നു!!!
ഐ ടി വാർത്ത: വർക്ക് ഫ്രം ഓഫീസ് പോളിസികൾ മേഖല തിരിച്ചുവരുന്നു!!!

സുപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റത്തിൽ, നിലവിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകളെ പൂരകമാക്കിക്കൊണ്ട് പരമ്പരാഗത ഓഫീസ് അധിഷ്ഠിത ജോലിയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് സംസ്ഥാന ഐടി മേഖല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോപാർക്കിലെ 50%, കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്കിലെ 60%, സൈബർപാർക്കിലെ 90% കമ്പനികളും ‘വർക്ക് ഫ്രം-ഓഫീസ്’ നയങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രമുഖ ഐടി പാർക്കുകളിൽ നടത്തിയ സർവേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൊവിഡ് 19 കാരണം 80% കമ്പനികളും ജീവനക്കാരെ അവരുടെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് പ്രദിത്വനി സംസ്ഥാന കൺവീനർ രാജീവ് കൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, ഇത് ഐടി പാർക്കുകളിലേക്കുള്ള ഉണർവിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് ഊന്നൽ നൽകി. വ്യവസായ ഭീമൻമാരായ ഇൻഫോസിസും യുഎസ്ടിയും ഹൈബ്രിഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ, ഇടത്തരം കമ്പനികളാണ് പ്രധാനമായും ഷിഫ്റ്റ് നയിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ജോലി നിർബന്ധമാകുമെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു, എന്നാൽ പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം കാരണം ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകളുടെ സ്ഥിരത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here