ഫോൺ ബില്ല് സർക്കാർ അടക്കില്ല – ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതം!!

0
18
ഫോൺ ബില്ല് സർക്കാർ അടക്കില്ല - ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതം!!
ഫോൺ ബില്ല് സർക്കാർ അടക്കില്ല - ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതം!!

ഫോൺ ബില്ല് സർക്കാർ അടക്കില്ല – ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതം!!

സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്‌വർക്ക് (കെഫോൺ) ഉപയോഗത്തിന്റെ ചെലവ് പങ്കിടാനുള്ള തീരുമാനം ധനവകുപ്പിന്റെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് സർക്കാർ പിൻവലിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കായി കെഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഇപ്പോൾ Kfone-ലേക്ക് നേരിട്ട് ബിൽ അടയ്‌ക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. ഈ മാറ്റം അടുത്ത മാസം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ജൂൺ മുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ കെഫോൺ, സംസ്ഥാനത്തെ ഏകദേശം 19,000 സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, സെക്രട്ടേറിയറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here