കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി!!! യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ നേടൂ!!!

0
38
കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി!!! യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ നേടൂ!!!
കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി!!! യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ നേടൂ!!!

കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി!!! യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ നേടൂകണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ & സ്പോർട്സ് സയൻസസിൽ (SPESS) ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറെ നിയമിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 12.06.2023-നോ അതിനുമുമ്പോ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ:

ബോർഡിന്റെ പേര് Kannur University
തസ്തികയുടെ പേര് Associate Professor
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1
യോഗ്യത യൂണിവേഴ്സിറ്റി/കോളേജിൽ (സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ്.) ഒരേ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓൺലൈൻ
അപേക്ഷ ഫീസ് SC/ST/Differently Abled- Rs.1000/-
മറ്റുള്ളവർക്ക്- Rs.2000/-
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 12.06.2023
Notification Link CLICK HERE
Online Application Link CLICK HERE
Official Website link CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here