കേരള അഗ്രികൾട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോലികൾ 2023: പരീക്ഷയോ അഭിമുഖമോ മാത്രം!!!

0
25
കേരള അഗ്രികൾട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോലികൾ 2023: പരീക്ഷയോ അഭിമുഖമോ മാത്രം!!!
കേരള അഗ്രികൾട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോലികൾ 2023: പരീക്ഷയോ അഭിമുഖമോ മാത്രം!!!

കേരള അഗ്രികൾട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോലികൾ 2023: പരീക്ഷയോ അഭിമുഖമോ മാത്രം!!! കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള വാക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 30.10.2023 ന് നടക്കുന്ന വാക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം.

തസ്തികയുടെ പേര്: പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവുകൾ: 01

കേരള അഗ്രികൾട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോലികൾ 2023 യോഗ്യത:

യോഗ്യത:-

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ M.Sc (സുവോളജി) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം:-

ശമ്പളം പ്രതിമാസം 19,000 രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:-

അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അഭിമുഖ മോഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.

അഭിമുഖത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:

തീയതി: 30.10.2023

സ്ഥലം: സംയോജിത ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, നെമാക്ഡ്, കരമന

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക്:

Notification Link

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here