കെടാവിളക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2023 : ക്ലാസ് 1 മുതൽ 8 വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക !!

0
14
കെടാവിളക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2023 : ക്ലാസ് 1 മുതൽ 8 വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക !!
കെടാവിളക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2023 : ക്ലാസ് 1 മുതൽ 8 വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക !!

കെടാവിളക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2023 : ക്ലാസ് 1 മുതൽ 8 വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക !!

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർത്തലാക്കിയ ഒബിസി സ്‌കോളർഷിപ്പിന് പകരമായി കേരളം അവതരിപ്പിച്ച കേടാവിളക്ക് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പ് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒബിസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രൂപകൽപന ചെയ്തതാണ്, വാർഷിക ഗ്രാന്റ് രൂപ. 1500. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 90% മാർക്കും മുൻവർഷത്തെ വാർഷിക പരീക്ഷയിലെ മികച്ച ഹാജരും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം കുടുംബവരുമാനം 2.50 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2023 നവംബർ 15-നകം അതത് സ്‌കൂളുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം, കൂടാതെ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ egrantz 3.0 പോർട്ടലിലൂടെ 2023 നവംബർ 30-നകം ഓൺലൈൻ ഡാറ്റാ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു മാതൃക അപേക്ഷാ ഫോറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ www.egrantz.kerala.gov.in, www.bcdd.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here